Join Rankings 3600βœ…3500/3050/2100
Name :
3600βœ…3500/3050/2100 πŸ‡«πŸ‡· Derry α΅–Κ³α΅‰ΜαΆœα΅’
Speciality :
Hurdle
Sex :
Male
Age :
3 years
Owner :
derry
Trainer :
derry
Jockey :
derry
Breeder :
derry
Earnings :
619,770
Race Length Weight Place Earning Time
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 3/3 14,400 01:03.603
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 8/8 0 01:52.295
Prix du webmaster 1600 m 55,5 kg 6/6 0 01:58.016
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 7/7 0 03:19.238
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 5/6 7,800 01:53.306
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 5/5 7,800 04:50.696
Prix du webmaster 3000 m 55,5 kg 7/7 0 04:46.952
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 1800 m 55 kg 4/6 10,800 02:19.291
Prix du webmaster 2400 m 56 kg 4/5 9,300 03:25.671
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 1800 m 55 kg 6/7 0 02:14.784
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 3/5 10,800 01:57.882
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 1800 m 55 kg 5/6 8,800 02:34.143
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 5/5 7,800 01:07.282
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 2/2 18,400 03:22.991
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 6/7 0 03:36.659
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 1800 m 55 kg 5/5 8,800 02:25.136
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 5/5 10,400 03:30.094
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 1800 m 55 kg 4/5 10,800 02:21.638
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 1800 m 55 kg 2/5 16,800 02:25.543
Prix du webmaster 2400 m 55,5 kg 5/5 7,800 Chute
GrI Px Hoedus II 3500 m 55 kg 8/9 0 06:12.497
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 1/4 18,300 04:58.017
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 1800 m 55 kg 2/5 16,800 02:17.677
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 5/6 7,800 01:08.269
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 4/5 12,400 03:33.804
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 2/3 18,400 02:04.057
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 5/5 10,400 02:17.298
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 3/5 14,400 01:08.556
Prix du webmaster 3000 m 56 kg 2/5 13,800 05:10.472
Prix du webmaster 3000 m 56 kg 3/5 14,400 05:20.550
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 1/4 18,300 03:42.775
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 7/7 0 01:08.835
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 2/5 13,800 04:55.351
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 5/5 5,200 03:32.443
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 1/6 12,200 04:48.155
Prix du webmaster 1600 m 56 kg 4/6 9,300 02:08.864
Prix du webmaster 2400 m 56 kg 6/6 0 03:51.053
Prix du webmaster 1000 m 55,5 kg 2/5 13,800 01:14.272
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 3/5 7,200 02:08.083
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 3/5 10,800 02:05.383
Prix du webmaster 3000 m 57,5 kg 5/7 5,200 05:27.662
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 2/5 9,200 01:12.019
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 2/5 13,800 03:36.172
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2000 m 55 kg 6/6 0 03:00.988
Prix du webmaster 1000 m 56 kg 2/3 9,200 01:09.791
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2000 m 55 kg 4/6 3,375 03:02.042
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 2/6 13,800 03:52.385
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2000 m 55 kg 2/8 5,250 02:51.344
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 1/5 18,300 04:58.789
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2000 m 55 kg 4/5 3,375 02:52.661
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 4/9 6,200 01:09.581
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 2/5 9,200 02:09.290
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2400 m 55 kg 6/7 0 03:42.909
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 6/9 0 04:06.112
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2400 m 55 kg 4/5 3,375 04:06.517
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 3/9 5,400 01:12.743
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2400 m 55 kg 9/10 0 03:53.160
1/2-A- 1 an HAIE 1000 m 55 kg 13/20 0 01:13.816
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2000 m 55 kg 2/6 5,250 02:57.834
Prix du DauphinΓ© 2400 m 55 kg 6/9 0 03:55.409
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2400 m 55 kg 4/8 3,375 03:48.832
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 2/7 6,900 05:19.818
CDM 1A - 3 - 2200 m 55 kg 4/8 0 03:44.815
1/4-C- 1 an HAIE 2600 m 55 kg 6/9 2,930 04:43.880
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2400 m 55 kg 6/6 0 03:59.018
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2000 m 55 kg 1/4 7,125 03:07.914
Prix du webmaster 3000 m 56,5 kg 6/6 0 05:49.791
Prix du webmaster 2400 m 55,5 kg 3/4 5,400 04:04.156
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2000 m 55 kg 1/5 7,125 03:08.777
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 4/6 4,650 01:16.976
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2400 m 55 kg 3/7 4,000 04:02.676
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 3/7 7,200 05:30.231
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2000 m 55 kg 1/6 7,125 03:16.431
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2000 m 55 kg 1/4 7,125 03:11.426
I- Champion's cup 1600 m 55 kg 5/11 0 02:28.029
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2000 m 55 kg 6/6 0 03:08.261
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2400 m 55 kg 1/5 7,125 03:58.579
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 3000 m 55 kg 4/6 3,375 05:46.854
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 6/7 0 Chute
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2400 m 55 kg 1/5 7,125 04:14.770
Prix du webmaster 3000 m 59,5 kg 6/7 0 06:13.059
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 3000 m 55 kg 3/7 4,000 05:27.520
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2400 m 55 kg 2/6 5,250 04:01.103
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 1/7 6,100 01:18.442
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 3000 m 55 kg 7/9 0 05:51.855
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2400 m 55 kg 1/10 7,125 04:10.760
αΆ α΅‰α΅‰α΅ˆ ᡐᡉ ΰΈ…/ᐠ. Μ« .ᐟ\ΰΈ… 800 m 55 kg 2/6 4,597 01:00.513
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 3000 m 55 kg 4/8 3,375 05:41.853
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2000 m 55 kg 9/9 0 Chute
αΆ α΅‰α΅‰α΅ˆ ᡐᡉ ΰΈ…/ᐠ. Μ« .ᐟ\ΰΈ… 800 m 57,5 kg 4/6 3,098 01:10.343
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2000 m 55 kg 2/6 4,200 03:29.704
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 3000 m 55 kg 2/4 5,250 05:52.735
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 1600 m 55 kg 2/4 4,200 02:31.543
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2000 m 55 kg 3/6 3,200 03:19.185
Prix des Jeunes 1600 m 55 kg 5/8 13,000 02:28.112