Join Rankings 3600āœ…3500/2850/2150
Name :
3600āœ…3500/2850/2150 šŸ‡«šŸ‡· Derry įµ–Ź³įµ‰Ģį¶œįµ’
Speciality :
Hurdle
Sex :
Male
Age :
3 years
Owner :
derry
Trainer :
derry
Jockey :
derry
Breeder :
derry
Earnings :
159,100
Race Length Weight Place Earning Time
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 6/7 0 03:22.647
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 8/8 0 03:37.812
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 5/6 2,750 03:26.272
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 4/6 3,375 02:50.803
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 5/6 5,200 04:49.589
Prix du webmaster 1000 m 55,5 kg 3/5 5,400 01:07.940
Prix du webmaster 2400 m 59 kg 4/4 4,650 04:10.239
Prix du webmaster 1600 m 58 kg 4/6 6,200 02:22.270
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 2/5 6,900 01:08.760
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 4/5 3,375 03:38.702
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 3/6 7,200 02:09.549
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 1/5 12,200 05:01.042
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 4/7 3,375 03:41.982
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 1/9 12,200 04:04.999
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 2/5 5,250 04:04.952
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 3/9 5,400 02:18.437
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 3000 m 55 kg 3/6 4,000 05:03.950
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 1/6 7,125 03:43.154
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 2/5 4,600 02:10.686
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 3000 m 55 kg 3/5 4,000 05:07.173
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 4/6 3,375 03:58.312
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 3000 m 55 kg 4/7 3,375 05:24.839
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 4/12 3,375 03:59.605
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 1/8 6,100 04:08.964
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 1/5 5,700 03:08.274
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 6/7 0 02:26.541
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 6/7 0 03:09.747
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 3000 m 55 kg 4/9 3,375 05:50.940
Prix du webmaster 2400 m 57 kg 3/8 1,800 04:22.628
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 2/7 4,600 04:11.625
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 4/6 2,700 03:17.291
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 1600 m 55 kg 1/8 5,700 02:26.163
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 2/8 2,300 02:26.259
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 1/7 3,050 04:12.539
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 1600 m 55 kg 3/8 3,200 02:27.232
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 1000 m 55 kg 2/4 2,100 01:28.853
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 800 m 55 kg 2/9 2,100 01:07.563
PRIX DE CAVAILLON 1000 m 55 kg 1/12 3,050 01:19.844