Join Rankings 3600βœ…3550/3150/2150
Name :
3600βœ…3550/3150/2150 πŸ‡«πŸ‡· Derry α΅–Κ³α΅‰ΜαΆœα΅’
Speciality :
Hurdle
Sex :
Female
Age :
3 years
Owner :
derry
Trainer :
derry
Jockey :
derry
Breeder :
derry
Earnings :
1,085,196
Race Length Weight Place Earning Time
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 6/6 0 01:54.148
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 4/5 15,500 01:04.521
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 5/5 10,400 01:08.935
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 5/7 13,000 01:58.467
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 4/4 12,400 03:28.552
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 3/5 18,000 01:05.233
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 5/5 10,400 04:28.979
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 3/5 18,000 01:07.322
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 4/5 15,500 04:47.996
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 5/6 10,400 04:47.511
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 3/5 18,000 04:38.240
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 4/6 12,400 03:29.682
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 3/6 18,000 03:17.281
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 3/3 18,000 01:53.153
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 5/5 10,400 04:31.321
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 2/3 18,400 01:03.946
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 3/5 18,000 02:03.926
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 3/5 18,000 01:08.279
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 4/5 12,400 01:08.377
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 1800 m 55 kg 5/6 8,800 02:18.763
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 1800 m 55 kg 3/6 12,800 02:18.982
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 1800 m 55 kg 5/7 8,800 02:14.717
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 1800 m 55 kg 3/5 12,800 02:18.431
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 1800 m 55 kg 3/6 12,800 02:33.973
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 1800 m 55 kg 5/6 8,800 02:15.664
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 1800 m 55 kg 3/5 12,800 02:24.922
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 4/5 12,400 03:29.315
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 1800 m 55 kg 1/5 22,800 02:20.167
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 1/5 24,400 04:46.365
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 1800 m 55 kg 1/5 22,800 02:25.256
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 1800 m 55 kg 3/5 12,800 02:17.936
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 2/5 18,400 03:33.568
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 1/3 24,400 02:02.216
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 1/5 24,400 02:14.836
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 2/5 18,400 05:02.924
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 5/5 10,400 Chute
Prix du webmaster 3000 m 56 kg 5/5 7,800 Chute
Prix du webmaster 3000 m 56,5 kg 5/5 10,400 05:23.093
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 2/4 13,800 03:42.811
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 3/7 10,800 01:08.518
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 1/5 18,300 04:54.253
Semi Haie Speed 700 m 55 kg 8/10 0 00:44.682
Prix du webmaster 1600 m 56 kg 3/6 10,800 02:08.427
Prix du webmaster 1000 m 56 kg 4/5 9,300 01:14.637
Prix du webmaster 1600 m 56 kg 2/5 18,400 02:13.469
GrIII Px de la Lune 2000 m 55 kg 2/9 26,250 02:45.978
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 1/4 24,400 02:02.808
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 1/4 24,400 03:39.482
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 1/4 24,400 05:08.808
GrIII Px Baham 1800 m 55 kg 1/6 35,625 02:34.806
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 1/5 12,200 01:11.574
Prix du webmaster 1600 m 58 kg 3/6 7,200 02:21.493
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 1/5 18,300 03:35.993
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2000 m 55 kg 5/6 2,750 03:00.856
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2000 m 55 kg 6/6 0 03:02.911
Prix du webmaster 2400 m 55,5 kg 6/6 0 03:55.244
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2000 m 55 kg 6/8 0 02:51.931
Finale Meet.1 Haie F 2400 m 55 kg 2/9 0 03:39.671
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2000 m 55 kg 2/5 5,250 02:52.383
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 1/9 12,200 01:09.177
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 1/5 12,200 02:08.883
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2000 m 55 kg 5/6 2,750 02:54.342
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 4/6 9,300 01:12.585
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 7/9 0 04:06.883
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 1/6 18,300 05:32.474
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2000 m 55 kg 3/3 4,000 02:55.968
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 3/6 10,800 01:11.202
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2000 m 55 kg 4/6 3,375 03:02.268
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 1/5 18,300 03:52.765
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 2/5 13,800 02:11.354
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 4/4 6,200 Chute
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2400 m 55 kg 4/6 3,375 03:47.898
Prix du webmaster 3000 m 56,5 kg 4/6 4,650 05:20.693
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2400 m 55 kg 7/8 0 03:50.046
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 7/7 0 Chute
Prix de la Provence 2500 m 55 kg 6/9 0 04:19.204
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2400 m 55 kg 10/12 0 04:01.045
Prix du webmaster 3000 m 56,5 kg 5/6 5,200 05:48.534
Ch Γ©leveur haie 1600 1600 m 55 kg 3/8 16,000 02:19.878
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 1/6 12,200 03:54.046
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 2/6 6,900 01:16.251
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2400 m 55 kg 4/7 3,375 04:02.898
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 4/7 6,200 05:30.744
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2000 m 55 kg 3/6 4,000 03:17.091
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2000 m 55 kg 2/4 5,250 03:12.331
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 2/4 9,200 01:20.649
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 3000 m 55 kg 1/5 7,125 05:33.862
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2400 m 55 kg 2/5 5,250 03:58.622
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 3000 m 55 kg 3/6 4,000 05:46.782
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 1/7 9,150 05:47.136
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2400 m 55 kg 3/5 4,000 04:15.123
Prix du webmaster 3000 m 58,5 kg 2/7 4,600 06:02.921
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 3000 m 55 kg 1/7 7,125 05:27.110
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2000 m 55 kg 3/7 3,200 03:08.980
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 3000 m 55 kg 5/9 2,750 05:51.257
Prix du webmaster 2400 m 57 kg 4/8 1,550 04:22.659
αΆ α΅‰α΅‰α΅ˆ ᡐᡉ ΰΈ…/ᐠ. Μ« .ᐟ\ΰΈ… 800 m 57 kg 3/6 3,598 01:03.271
Coupe - Finale 2600 m 60 kg 16/20 0 05:15.202
Coupe - Tour 1 2600 m 60 kg 10/20 0 05:10.099
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 3000 m 55 kg 4/7 3,375 05:58.944
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2000 m 55 kg 3/7 3,200 03:20.350
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 1600 m 55 kg 2/8 4,200 02:28.682
Prix du webmaster 3000 m 57,5 kg 2/7 1,150 06:22.313
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 2000 m 55 kg 3/9 3,200 03:35.229
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 1/5 1,525 04:44.105
Cheyen's P1701-09 1700 m 55 kg 2/8 3,750 02:53.403
αΆ α΅‰α΅‰α΅ˆ ᡐᡉ ΰΈ…/ᐠ. Μ« .ᐟ\ΰΈ… 800 m 58,5 kg 4/5 3,098 01:12.146
πŸ‡Haα΅’β‚‘ β‚—β‚’α΅₯β‚‘ yβ‚’α΅€ 1000 m 55 kg 3/6 1,600 01:24.428
WMH0801-04 800 m 55 kg 5/14 2,250 01:02.262
PRIX DE CARPENTRAS 1000 m 55 kg 4/12 1,550 01:20.202