Join Rankings 3550/3600āœ…3050/2600
Name :
3550/3600āœ…3050/2600 šŸ‡«šŸ‡· Derry įµ–Ź³įµ‰Ģį¶œįµ’
Speciality :
Hurdle
Sex :
Male
Age :
3 years
Owner :
derry
Trainer :
derry
Jockey :
derry
Breeder :
derry
Earnings :
402,883
Race Length Weight Place Earning Time
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 5/5 10,400 01:03.449
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 2/3 18,400 02:03.745
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 7/7 0 03:32.494
Prix du webmaster 3000 m 55,5 kg 5/7 7,800 04:45.440
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 5/6 7,800 01:04.647
Prix du webmaster 2400 m 56 kg 2/5 13,800 03:24.984
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 4/7 9,300 04:35.399
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 4/5 9,300 01:58.402
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 4/5 9,300 01:07.060
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 6/6 0 02:42.502
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 5/6 2,750 02:48.417
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 5/5 2,750 Chute
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 3/6 4,000 02:42.870
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 5/5 7,800 01:07.828
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 5/5 2,750 02:39.583
Prix du webmaster 2400 m 55,5 kg 4/4 6,200 03:42.613
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 4/5 9,300 03:34.166
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 1/5 18,300 02:02.680
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 3/5 4,000 03:04.345
Prix du webmaster 1000 m 57 kg 4/5 6,200 01:13.651
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 3/5 4,000 02:54.340
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 5/7 7,800 01:08.676
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 3/5 10,800 04:55.511
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 4/6 6,200 04:48.830
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 5/6 7,800 03:47.503
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 2/5 9,200 01:08.960
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 2/5 9,200 02:08.019
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 5/5 7,800 02:05.590
Prix du webmaster 3000 m 57,5 kg 6/7 0 05:27.694
Prix du webmaster 1000 m 55,5 kg 4/5 6,200 01:12.396
Prix du webmaster 2400 m 55,5 kg 4/5 9,300 03:37.782
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 2/5 13,800 01:09.488
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 1/6 7,125 03:00.252
Prix du webmaster 1000 m 57 kg 4/5 4,650 01:10.873
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 1/3 12,200 01:08.573
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 3/6 4,000 03:01.813
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 5/9 5,200 04:05.817
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 3/5 4,000 04:06.181
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 5/6 5,200 05:05.295
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 4/6 3,375 03:44.599
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 3/10 4,000 03:51.869
Prix du Limousin 2700 m 55 kg 5/9 0 04:33.177
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 1/5 7,125 02:56.780
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 3/6 4,000 03:47.810
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 3/4 4,000 03:08.800
Prix du webmaster 2400 m 56 kg 4/4 4,650 04:06.818
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 4/5 3,375 03:09.055
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 3/6 5,400 01:16.401
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 2/7 5,250 04:02.421
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 3000 m 55 kg 2/5 5,250 05:30.418
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 3/5 4,000 04:11.023
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 3000 m 55 kg 2/8 5,250 05:32.140
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 1/3 7,125 04:04.139
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 1/5 6,100 01:17.620
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 3/5 4,000 03:58.741
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 3000 m 55 kg 2/6 5,250 05:46.683
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 2/8 2,300 02:20.924
Prix du webmaster 1600 m 56 kg 3/6 3,600 02:28.725
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 3000 m 55 kg 1/5 7,125 05:33.030
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 2/5 4,200 03:40.618
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 3000 m 55 kg 5/7 2,750 05:59.316
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 1/7 5,700 03:20.183
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 1600 m 55 kg 3/8 3,200 02:28.688
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 3/5 900 04:44.194
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 1600 m 55 kg 7/8 0 02:46.073
Cheyen's P1701-09 1700 m 55 kg 1/8 4,875 02:53.128
į¶ įµ‰įµ‰įµˆ įµįµ‰ ąø…/į . Ģ« .įŸ\ąø… 800 m 57,5 kg 3/10 3,598 01:10.490
Prix Kinshasa 3000 m 55 kg 4/10 1,860 06:03.122