Join Rankings 3600āœ…3500/3150/2150
Name :
3600āœ…3500/3150/2150 šŸ‡«šŸ‡· Derry įµ–Ź³įµ‰Ģį¶œįµ’
Speciality :
Hurdle
Sex :
Male
Age :
3 years
Owner :
derry
Trainer :
derry
Jockey :
derry
Breeder :
derry
Earnings :
145,396
Race Length Weight Place Earning Time
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 5/5 2,750 03:21.387
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 3/5 7,200 03:31.678
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 2/6 6,900 02:10.624
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 3/5 7,200 01:09.092
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 4/7 4,650 01:09.156
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 2/5 6,900 03:34.341
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 5/5 2,750 03:53.309
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 1/5 7,125 02:52.324
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 5/9 5,200 01:09.715
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 6/6 0 Chute
Prix du webmaster 3000 m 56,5 kg 3/5 7,200 05:09.783
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 2/6 5,250 02:53.057
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 2/9 6,900 02:18.327
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 7/9 0 01:13.123
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 3000 m 55 kg 4/8 3,375 05:09.386
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 1/6 7,125 03:47.172
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 4/7 3,375 04:00.532
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 3000 m 55 kg 5/6 2,750 05:28.647
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 3000 m 55 kg 1/5 7,125 05:29.854
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 1/5 7,125 04:10.883
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 3000 m 55 kg 3/8 4,000 05:32.572
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 5/10 2,200 03:06.420
Prix du Sud-Ouest 2200 m 55 kg 5/9 0 03:39.000
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 5/8 2,200 03:21.342
Prix du webmaster 1000 m 57,5 kg 6/7 0 01:23.206
į¶ įµ‰įµ‰įµˆ įµįµ‰ ąø…/į . Ģ« .įŸ\ąø… 800 m 58 kg 4/6 3,098 01:04.751
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 3/7 1,800 01:19.596
Coupe - Tour 1 2600 m 60 kg 11/20 0 05:10.145
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 5/9 2,200 03:35.972
į¶ įµ‰įµ‰įµˆ įµįµ‰ ąø…/į . Ģ« .įŸ\ąø… 800 m 59,5 kg 5/6 2,598 01:13.831
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 1/6 5,700 03:29.358
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 1600 m 55 kg 1/9 5,700 02:30.689
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 4/5 2,700 03:27.131
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 1600 m 55 kg 1/4 5,700 02:31.344
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 1000 m 55 kg 1/3 2,850 01:19.931
WMH0801-04 800 m 55 kg 2/10 3,750 01:00.982