Join Rankings 3550/3600āœ…3050/2200
Name :
3550/3600āœ…3050/2200 šŸ‡«šŸ‡· Derry įµ–Ź³įµ‰Ģį¶œįµ’
Speciality :
Hurdle
Sex :
Male
Age :
3 years
Owner :
derry
Trainer :
derry
Jockey :
derry
Breeder :
derry
Earnings :
156,531
Race Length Weight Place Earning Time
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 4/5 3,375 03:21.191
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 3/6 7,200 04:35.950
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 4/8 3,375 03:36.459
Prix du webmaster 3000 m 55 kg 1/6 9,150 04:46.235
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 5/5 2,750 03:29.495
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 2/5 5,250 02:53.796
Prix du webmaster 2400 m 55 kg 4/5 4,650 03:34.676
GrIII Px Baham 1800 m 55 kg 4/6 16,875 02:35.306
Semi Haie Speed 900 m 55 kg 6/9 0 01:03.502
Prix du webmaster 1600 m 57,5 kg 2/6 9,200 02:19.976
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 1/6 7,125 03:01.546
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 5/8 2,750 02:51.603
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 2/6 5,250 03:40.581
Prix du webmaster 2400 m 57 kg 4/6 4,650 04:17.115
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 5/10 2,750 03:51.922
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 3000 m 55 kg 4/5 3,375 05:07.188
Prix du webmaster 1600 m 58,5 kg 5/6 3,900 02:21.828
Prix du webmaster 1000 m 55 kg 4/9 3,100 01:14.005
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 3000 m 55 kg 3/8 4,000 05:09.014
Ch Ć©leveur haie 2800 2800 m 55 kg 5/8 11,000 04:40.376
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2400 m 55 kg 5/8 2,750 03:49.373
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 3000 m 55 kg 3/7 4,000 05:43.027
Prix du Grand-Est 2100 m 55 kg 7/10 0 03:33.408
Prix du webmaster 1600 m 55 kg 2/9 2,300 02:19.589
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 3000 m 55 kg 6/8 0 05:32.810
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 7/10 0 03:06.509
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 2/5 4,200 03:12.722
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 3000 m 55 kg 6/6 0 05:47.738
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 3/8 3,200 03:20.463
Prix du webmaster 1600 m 56,5 kg 3/8 1,800 02:25.520
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 4/7 2,700 03:09.379
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 1/5 5,700 03:22.412
Prix du webmaster 1000 m 57 kg 3/7 1,800 01:21.268
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 2000 m 55 kg 2/5 4,200 03:12.059
šŸ‡Haįµ¢ā‚‘ ā‚—ā‚’įµ„ā‚‘ yā‚’įµ¤ 1600 m 55 kg 4/8 2,700 02:27.402
į¶ įµ‰įµ‰įµˆ įµįµ‰ ąø…/į . Ģ« .įŸ\ąø… 800 m 56,5 kg 5/7 2,598 01:08.763
Prix Marrakech 2400 m 55 kg 3/6 3,960 04:27.122
į¶ įµ‰įµ‰įµˆ įµįµ‰ ąø…/į . Ģ« .įŸ\ąø… 3000 m 55 kg 6/8 0 05:53.433
į¶ įµ‰įµ‰įµˆ įµįµ‰ ąø…/į . Ģ« .įŸ\ąø… 3000 m 55 kg 3/8 3,598 05:53.369
PRIX DE CAVAILLON 1000 m 55 kg 5/9 1,300 01:22.048